…:::ประชาสัมพันธ์:::…

 • …:::โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 :::…
  >>>| 1.อนุมัติโครงการ |2.เอกสารแนบ|3.Form Excel| <<< 
  pic

 • …:::จดหมายข่าวกองคลัง ปีที่ ๗ ฉบับที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ปี ๒๕๖๐:::…>>> | ดาวน์โหลด | <<< 

 • …:::รายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2559 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ:::… >>> | Download | | หนังสือ | <<<

…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา:::…

 • ประกาศ…ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูสำหรับการออกแบบและสร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการเคลื่อนที่ในงานทางวิศวกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  | >>>ประกาศ<<< | >>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<< |
  |>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<
  | >>>รายละเอียด<<< | >>>ตาราง<<< | 11-10-60 pic
 • ยกเลิก!!! การประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์รายการชุดฝึกทักษะทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมระบบจำลองสถานี่ฝึกแบบ 3 มิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด | >>>ประกาศ<<< | 11-10-60  pic
 • ร่าง…ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดออกแบบกราฟิกพร้อมเครื่องปริ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  | >>>ร่างประกาศ<<< | >>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<< |
  |>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<
  | >>>รายละเอียด<<< | >>>ตาราง<<< | 6-10-60 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ…เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  | >>>ประกาศ<<< | 5-10-60  
 • ประกาศ…ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเครื่องบินไร้คนขับสำหรับแผนที่ทางอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทฑมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
  | >>>ประกาศ<<< | >>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<< | >>>ร่างขอบเขตของงาน<<< |
  | >>>รายละเอียด<<< | >>>ตาราง<<< | 3-10-60 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา…ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ – เขียนแบบ บริเวณชั้น 5-8 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  | >>>ประกาศ<<< | 27-9-60  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา…จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
  | >>>ประกาศ<<< | 28-9-60  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา…ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดอุปกรณ์ผลิตงานออกแบบสื่อสำหรับนักศึกษาและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  | >>>ประกาศ<<< | 20-9-60 
 • ประกาศ…ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | >>>ประกาศ<<< | 14-9-60 
 • ประกาศ…ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ – เขียนแบบ บริเวณชั้น 5-8 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
  | >>>ประกาศ<<< | >>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<< | >>>ร่างขอบเขตของงาน<<< |
  | >>>รายละเอียด<<< | >>>ตาราง<<< | 13-9-60 
 • ประกาศ…ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเครื่องเลื่อยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
  | >>>ประกาศ<<< | >>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<< | >>>ร่างขอบเขตของงาน<<< |
  | >>>รายละเอียด<<< | >>>ตาราง<<< | 11-9-60 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักระดับอะตอมด้วยเทคนิคเปลวไฟและเตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | >>>ประกาศ<<< | 1-9-60  

 อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง:::…

 bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน | >>>ตาราง<<< | pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการชุดการเรียนรู้และทดสอบโครงข่ายพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
| >>>ตาราง<<< |

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2)
| >>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ<<< | >>>ราคากลาง<<< |

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
| >>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ<<< | >>>ราคากลาง<<< |

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

 bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
>>>| ดาวน์โหลด |<<< pic

bulletหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2560/0992 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก >>>| ดาวน์โหลด |<<< pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 360 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
>>>| ดาวน์โหลด |<<<  

bullet หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0501(6)/ว 1461 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
>>>| ดาวน์โหลด |<<<  

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 137 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
>>>| ดาวน์โหลด |<<<  

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 136 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
>>>| ดาวน์โหลด |<<<  

 bullet หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข. 6010/ว5709/2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement)
>>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.5/ว339 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet หนังสืิอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet หนังสืิอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

 bullet หนังสืิอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

    อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet