ประชาสัมพันธ์

กำหนดการเดินทางเข้าร่วมโครงการในวันที่ 5 กันยายน 2559 ตาราง pic

ขอแจ้งการอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต้นทุนต่อหน่วย) พร้อมแจ้งกำหนดการเดินทาง ดาวน์โหลดpic

จดหมายข่าวกองคลัง ปี 6 ฉบับที่ 3 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดpic

สรุปทะเบียนทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด  

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ประจำปี2558 รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย 2558 ดาวน์โหลด 

โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ

เรื่องการจัดทำหลักเกณฑ์ การคำนวณ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร

                                             ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     กรกฎาคม    2559 pic

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     มิถุนายน     2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     พฤษภาคม   2559

 อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

ข้อมูลการรับ จ่ายประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลการรับ จ่าย ปีพ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

bullet ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bullet ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงแบบอเนกประสงค์) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ pic

bulletประกาศ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 65 รายการ ประกาศ pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (ระบบป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Led) (ครั้งที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศ สอบราคาจ้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา ประกาศ I เอกสาร I BOQ I ตาราง pic

bulletประกาศ สอบราคาจ้าง งานปรับปรุงพื้นทางเดินชั้นที่ 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา ประกาศ I เอกสาร I BOQ I ตาราง pic

bulletประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดเครื่องทดสอบความแข็งโลหะ) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ pic

bulletประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ครุภัณฑ์ระบบภาพและเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกาศ pic

bulletประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดเครื่องทดสอบความแข็งโลหะ) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ pic

bulletประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดเครื่องทดสอบแรงกระแทก) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ pic

bulletประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ pic

bulletประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดปฏิบัติการโปรแกรมดิจิทัลสำหรับระบบควบคุมในอุตสาหกรรมการผลิต) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ pic

bulletประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติขั้นสูงด้วย FPGA ) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ pic

bulletประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดปฏิบัติการระบบคอนโทรลควบคุมผ่าน PLC พร้อมโปรแกรม) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (ระบบป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Led) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I ร่างเอกสาร I TOR I SPAC  pic

bulletประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดควบคุมการสั่งจ่ายระบบไฟฟ้า) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ pic

bulletประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดวิเคราะห์คุณลักษณะของสารด้วยแสงอินฟราเรด) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ pic

bulletประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดฝึกปฏิบัติการโปรแกรมควบคุมระบบแบบตรรกะและสัญญาณอนาลอก) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ pic

bulletประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ วิทยาลัยเพาะช่าง ประกาศ pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I ร่างเอกสาร I TOR I SPAC I ตาราง pic

 อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

 bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการครุภัณฑ์ระบบภาพและเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการระบบป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Led (เพาะช่าง) ตาราง pic

bulletงานติดตั้งราวกันตกชนิดสแตนเลส รอบดาดฟ้าอาคารใหม่ 1 งาน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาราง l BOQ pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล : อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ตาราง

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าห้องประชุมและเช่าบูธนิทรรศการวิชาการ จำนวน 6 รายการ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล : ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่สากล ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2559 ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมา จำนวน 4 รายการ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Gateway Router) จำนวน 1 ระบบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติสิรินธร 1 โครงการ ตาราง l BOQ 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการ ห้องปฏิบัติการควบคุมพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ตาราง 

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

หนังสือแจ้งเวียน

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04143/ว361 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง การคักเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว349 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ ว. 112 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 344 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว335 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด pic

หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว108 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ เอกสาร I คู่มือ pic

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว312 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธฺพิเศษแก่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ดาวน์โหลดpic

หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2559/0706 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.4/ว291 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด pic

     อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet