…:::ประชาสัมพันธ์:::…

 • …:::จดหมายข่าวกองคลัง ปีที่ ๗ ฉบับที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ปี ๒๕๖๐:::…
  >>> | ดาวน์โหลด | <<< 
  pic

 • …:::รายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2559 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ:::… >>> | Download | | หนังสือ | <<<
 • …::: ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร ปี 2559 :::…

  – เอกสารการจัดทำข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  | แสดง
  – ข้อมูลปันส่วนของส่วนกลางให้แต่ละคณะ   | Download | 
  – ค่าเสื่อมราคา ปี 2559  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  | แสดง
  – การพัฒนาด้านต่าง ๆ   | Download | 
                             —ส่งข้อมูลกลับกองคลังภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 —

…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา:::…

 • bullet ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ จำนวน 1 ชุด pic ประกาศ
 • bulletประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงหอประชุมบัวสวรรค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) | ประกาศ |
 • bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  ประกาศ | SPEC
 • bulletร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงหอประชุมบัวสวรรค์ จำนวน 1 ชุด
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ |  ร่างเอกสาร | ร่างTOR | SPEC | ตาราง

 อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง:::…

 bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการชูดการเรียนรู้และทดสอบโครงข่ายพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาราง pic

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ I ราคากลาง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ I ราคากลาง pic

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

   bullet หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 88 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย >>>| ดาวน์โหลด |<<< pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0413.3/ว 238 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>>| ดาวน์โหลด |<<< pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 87 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<<

 bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 86 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<<

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 84 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<<

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<<

bullet หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ >>>| ดาวน์โหลด |<<<

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 82 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<<

                                            อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet