ข่าวประกวดราคา/สอบราคา-backup100516

bullet ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ l ตาราง pic

bulletประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์ระบบป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบLed (เพาะช่าง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ l ตาราง pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Gateway Router) จำนวน 1 ระบบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกาศ l ตาราง pic

bullet ประกาศ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติสิรินธร 1  โครงการ ตาราง l BOQ pic

bulletยกเลิก!! ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แขวงวังบูราพาภิรมณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 1 แห่ง ของวิทยาลัยเพาะช่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

 bullet ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร  ประกาศ pic

bullet ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง ประกาศ pic 

bullet ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน  ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร ประกาศ pic

bullet ประกาศ ประกวดราคา โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการ ห้องปฏิบัติการควบคุมพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ประกาศ  pic

bullet ประกาศ ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ ประกาศ  pic

bullet ร่างประกาศ ประกวดราคา โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการ ห้องปฏิบัติการควบคุมพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ตาราง l TOR l Spec pic

bullet ร่างประกาศ ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ ตาราง l TOR l Spec pic

bulletประกาศผลประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศ pic 

bulletยกเลิก!! ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 16 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bullet ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ประกาศ l ตาราง  pic

bullet ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร  ประกาศ l เอกสาร  pic

bullet ยกเลิก!! ประกาศผลประกวดราคา จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง (ครั้งที่ 2)  ประกาศ pic

bullet ยกเลิก!! ประกาศผลประกวดราคา จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง ประกาศ pic

bullet ประกาศผลสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นจอดรถอาคารสิรินธรพร้อมเครื่องกั้นรถ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ pic

bullet ประกาศผลสอบราคา จ้างงานปรับปรุงลอกคลองระบายน้ำมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ pic

bullet ประกาศผลสอบราคา จ้างงานปรับปรุงและลอกท่อระบายน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ pic

bullet ประกาศผลสอบราคา จ้างงานก่อสร้างฉากหลังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ pic

bullet ประกาศผลสอบราคา จ้างงานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารหอประชุม 1,500 ที่นั่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ pic

bullet ประกาศผลสอบราคา จ้างงานปรับปรุงพื้นจอดรถด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ pic

bullet ประกาศผลสอบราคา จ้างงานปรับปรุงเรือนเพาะชำต้นไม้ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ pic

bullet ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาชายหญิง อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ประกาศ pic

bullet ประกาศผลสอบราคา จ้างงานปรับปรุงอาคารพักอาศัยข้าราชการ สูง 4 ชั้น (อาคาร 2) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ pic

bullet ประกาศผลสอบราคา จ้างงานปรับปรุงอาคารพักอาศัยข้าราชการ สูง 4 ชั้น (อาคาร 1) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 1 รายกาประกาศ pic

bulletร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร ร่างประกาศ l ร่างเอกสาร l TOR l BOQ l ตาราง  

bulletประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ l เอกสาร 

bulletร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่างประกาศร่างเอกสาร l TOR l BOQ lตาราง 

bulletผลการพิจารณาซองสอบราคางานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาคารสถานที่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ประกาศ 

bulletผลการพิจารณาซองสอบราคางานปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ประกาศ 

bulletผลการพิจารณาซองสอบราคางานจ้างปรับปรุงทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ประกาศ 

bulletผลการพิจารณาซองสอบราคางานจ้างปรับปรุงพื้นจอดรถยานพาหนะ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ประกาศ 

bulletผลการพิจารณาซองสอบราคางานจ้างปรับปรุงพื้นภายในอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ประกาศ 

bulletผลการพิจารณาซองสอบราคางานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์สาขาประติมากรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ 

bulletผลการพิจารณาซองสอบราคางานปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ 

bulletยกเลิก!! ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 16 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกาศ  

bulletประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด ประกาศ  

bulletสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกาศ l ตาราง 

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ วิทยาลัยเพาะช่าง ประกาศ l ตาราง 

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประกาศ l ตาราง 

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประกาศ l ตาราง 

bulletปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงานวิจัยและพัฒนา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม TOR 

bulletร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์lร่างประกาศ | ร่างเอกสาร | TOR | BOQ | ตาราง

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประกาศ l ตาราง 

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประกาศ l ตาราง

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ประกาศ l ตาราง 

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ประกาศ l ตาราง

bulletประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงและลอกท่อระบายน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ | ตาราง  | BOQ 

bulletประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงพื้นจอดรถอาคารสิรินธรพร้อมเครื่องกั้นรถ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ | ตารางBOQ  

bullet ประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงลอกคลองระบายน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ |  ตาราง |  BOQ 

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และก๊าซไอเสียจากปล่องระบาย จำนวน 1 ชุด ประกาศตาราง

bulletประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารหอประชุม 1,500 ที่นั่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศตารางBOQ

bulletประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงพื้นจอดรถด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศตารางBOQ

bulletประกาศสอบราคาจ้าง งานก่อสร้างฉากหลังพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศตารางBOQ

bulletประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงเรือนเพาะชำต้นไม้ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศตารางBOQ

bulletประกาศผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องสำนักคณะบริหารธุรกิจ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ห้อง ประกาศ

bulletระกาศผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ชั้น 1-7) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ประกาศ

bulletประกาศผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นอาคารสิริธร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ประกาศ

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ ประกาศ | ตาราง

bulletระกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยข้าราชการ สูง 4 ชั้น (อาคาร1) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกาศตารางBOQ

bulletประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยข้าราชการ สูง 4 ชั้น (อาคาร2) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกาศตารางBOQ

bulletสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงห้องสำนักคณะบริหารธุรกิจ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ห้อง ของคณะบริหารธุรกิจ | ประกาศ

bulletประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ประกาศ

bulletร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ร่างประกาศ | ร่างเอกสาร      |TOR | BOQ แบบรูปรายการ | ตาราง

bulletประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม จำนวน 16 ห้อง | ประกาศ

bulletประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาการจัดการตามกลยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการห้องปฏิบัติการสร้างภาพจำลองเสมือนจริงสำหรับงานมัลติเมียเดีย จำนวน 1 ห้อง | ประกาศ

bulletประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน |

bulletประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน | ประกาศ

bulletร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ จำนวน 1 ระบบ

ร่างประกาศ|ร่างเอกสาร ตาราง |Spec

bulletร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

ร่างประกาศ|ร่างเอกสารตาราง |Spec

bulletประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ประกาศ

bulletร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาการจัดการตามกลยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการห้องปฏิบัติการสร้างภาพจำลองเสมือนจริงสำหรับงานมัลติเมียเดีย จำนวน 1 ห้อง

 ร่างประกาศ| ร่างเอกสาร | ตาราง | Spec

bulletประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด ประกาศ

bulletร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน

ร่างประกาศ |ร่างเอกสาร |Spec | ตาราง

 

 

                                                                                                                                                                                        อ่านทั้งหมด>>>

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง-backup100516

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง ตาราง  pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ห้อง ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 ชุด ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตาราง pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ตารางpic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Gateway Router) จำนวน 1 ระบบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติสิรินธร 1 โครงการ ตาราง l BOQ pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการ ห้องปฏิบัติการควบคุมพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ตาราง pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ ตาราง pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ตาราง pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร ตาราง l BOQ  pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ วิทยาลัยเพาะช่าง ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาราง |BOQ pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ตาราง

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ตาราง

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  ตาราง

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงและลอกท่อระบายน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ตาราง l BOQ

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงพื้นจอดรถอาคารสิรินธรพร้อมเครื่องกั้นรถ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ตาราง l BOQ

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงลอกคลองระบายน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ตาราง l BOQ

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และก๊าซไอเสียจากปล่องระบาย จำนวน 1 ชุด ตาราง  

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารหอประชุม 1,500 ที่นั่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ตาราง | BOQ 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงพื้นจอดรถด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ตาราง | BOQ 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานก่อสร้างฉากหลังพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ตาราง | BOQ 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงเรือนเพาะชำต้นไม้ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ตาราง |  BOQ 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ ตาราง

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยข้าราชการ สูง 4 ชั้น (อาคาร1) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ ตารางBOQ

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยข้าราชการ สูง 4 ชั้น (อาคาร2) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ ตารางBOQ

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาราง |BOQ

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม จำนวน 16 ห้อง ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาการจัดการตามกลยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการห้องปฏิบัติการสร้างภาพจำลองเสมือนจริงสำหรับงานมัลติเมียเดีย จำนวน 1 ห้อง ตาราง

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ตาราง

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 เครื่อง ตาราง

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชุดขึ้นรูปเม็ดและฟิล์มพลาสติกด้วยเครื่องอัดรีดเกลียวหนอนเดี่ยว ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ตาราง

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ จ้างงานปรับปรุงหลังคาคลุม ชั้น 5 ห้องปฏิบัติการวิชาชีพเพื่อการจัดการทางอุตสาหกรรม อาคารคณะบริหารธุรกิจ ของคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา 1 งาน ตาราง | BOQ

อ่านทั้งหมด >>>

ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด pic

จดหมายข่าวกองคลัง ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด pic

แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด pic

สรุปทะเบียนทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด  

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย 2558 ดาวน์โหลด 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     มกราคม    2560  pic

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     ธันวาคม    2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     พฤศจิกายน    2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     ตุลาคม      2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     กันยายน    2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     สิงหาคม    2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     กรกฎาคม  2559 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     มิถุนายน    2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     พฤษภาคม  2559

 อ่านทั้งหมด>>>bullet&lt

ข้อมูลการรับ จ่ายประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลการรับ จ่าย ปีพ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

bulletประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ l เอกสาร pic

bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ครอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกาศpic

bulletร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ร่างประกาศ l ร่างเอกสาร l รายละเอียด  pic

bulletประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ศาลายา ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด ประกาศ l SPECตาราง pic

bulletระกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ประกาศ pic

bulletประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน 14 รายการ ประกาศ pic

bulletประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน 30 รายการ ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ ประกาศpic

bullet ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ l TOR l SPEC l ตาราง pic

bulletประกาศ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด pic

bullet ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประวงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกก์(e-bidding) ดาวน์โหลด pic

bullet ประกาศ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา  ตาราง pic

bullet ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกก์(e-bidding) ดาวน์โหลด pic

bulletประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ l เอกสาร pic

bulletประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ I เอกสาร pic

bulletประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ตำบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I ร่างเอกสาร I รายละเอียด pic

bullet ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I ร่างเอกสาร I รายละเอียด 

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bullet ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I TOR I SPEC I ตารางpic

bullet ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสื่อความรู้ออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I TOR I SPEC I ตารางpic

bullet ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสาร I TOR I SPAC I ตาราง pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้าพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสาร I TOR I SPAC I ตาราง pic

bulletประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อม และใช้การไม่ได้ ประกาศ pic

bullet ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงแบบอเนกประสงค์(ครั้งที่ 2 )) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 

 อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

 bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ I ราคากลาง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ I ราคากลาง pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ I ราคากลาง pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้าพื้นฐาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 2) ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสื่อความรู้ออนไลน์ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ วัสดุฝึก จำนวน 6 รายการ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ สอบราคาซื้อกระดาษ จำนวน 5 รายการ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานจ้างเหมาบริการผู้ที่มีความชานาญพิเศษทางด้านงานก่อสร้าง จานวน 1 ราย ตาราง I TOR 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ตาราง 

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

หนังสือแจ้งเวียน

bulletหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(2)/55 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ 0100/ ว 152 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณ๊ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ ว 2 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ ว 165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย ดาวน์โหลดpic

 bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 160 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 156 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่องรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด pic

bullet หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว12 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 427 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 137 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลดpic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 144 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลดpic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 142 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลดpic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.6/ว 414 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดาวน์โหลด

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 412 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลด

bulletหนังสือศาลากลางจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0017.2/16644 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี ดาวน์โหลด 

                                อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet