…:::ประชาสัมพันธ์:::…

  • …:::จดหมายข่าวกองคลัง ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม ปี 2560:::… >>> | ดาวน์โหลด | <<<  pic

  • …::: เอกสารและภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์  เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 :::… >>> | รูปภาพทั้งหมด | power point<<<  

  • โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เรื่อง การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561  | >>> รูปภาพทั้งหมด <<< | 
  • …:::โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบ :::… >>>| อนุมัติโครงการ |<<< 

…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา:::…

 อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง:::…

 bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน | >>>ตาราง<<< | pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการชุดการเรียนรู้และทดสอบโครงข่ายพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
| >>>ตาราง<<< |

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2)
| >>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ<<< | >>>ราคากลาง<<< |

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
| >>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ<<< | >>>ราคากลาง<<< |

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

 bullet หนังสือกรมบัญชี ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดำเนินการกณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว >>>| ดาวน์โหลด |<<<   pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ ว 452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128 >>>| ดาวน์โหลด |<<<   pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว 430 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ >>>| ดาวน์โหลด |<<<  

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 174 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<<  

bullet หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2560/1090 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 418 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ พ.ศ.2560
>>>| ดาวน์โหลด |<<<  

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และวิธีสอบราคา
>>>| ดาวน์โหลด |<<<  

bullet หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 4 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
>>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 168 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
>>>| ดาวน์โหลด |<<< 

 bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 398 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง การยกเลิกการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวดพัสดุส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 6 ค่าบริหารโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
>>>| ดาวน์โหลด |<<<

bullet หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0213/4434 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

 bullet หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ. 1496/2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
>>>| ดาวน์โหลด |<<<  

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
>>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bulletหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2560/0992 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก >>>| ดาวน์โหลด |<<<

    อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet