ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559

ค่าใช้จ่ายรวม 59 ดาวน์โหลด pic

ค่าเสื่อมราคา 59 ดาวน์โหลด pic

งบบุคลากร + งบดำเนินงาน แยกตามคณะ 59 ดาวน์โหลด pic

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด pic

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด pic

แจ้งรายละเอียดโครงการกองคลัง

อนุมัติรายชื่อโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ  ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด pic

จดหมายข่าวกองคลัง ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด pic

แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด pic

สรุปทะเบียนทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด  

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย 2558 ดาวน์โหลด 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     กุมภาพันธ์ 2560  pic

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     มกราคม    2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     ธันวาคม    2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     พฤศจิกายน    2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     ตุลาคม      2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     กันยายน    2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     สิงหาคม    2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     กรกฎาคม  2559

 

ข้อมูลการรับ จ่ายประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลการรับ จ่าย ปีพ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

bulletประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่2) ของคณะบริหารธุรกิจ ประกาศ l SPEC pic

bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการ ชุดการเรียนรู้และทดสอบโครงข่ายพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ l ร่างเอกสาร l TOR l SPEC l ตาราง pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการชูดการเรียนรู้และทดสอบโครงข่ายพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่างประกาศ l ร่างเอกสาร l รายละเอียด l ตาราง pic

bulletประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ l เอกสาร pic

bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ครอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกาศpic

bulletร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ร่างประกาศ l ร่างเอกสาร l รายละเอียด  pic

bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ศาลายา ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด ประกาศ l SPECตาราง pic

bulletระกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ประกาศ pic

bulletประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน 14 รายการ ประกาศ pic

bulletประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน 30 รายการ ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ ประกาศpic

bullet ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ l TOR l SPEC l ตาราง pic

bulletประกาศ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด pic

bullet ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประวงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกก์(e-bidding) ดาวน์โหลด pic

bullet ประกาศ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา  ตาราง pic

bullet ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกก์(e-bidding) ดาวน์โหลด pic

bulletประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ l เอกสาร pic

bulletประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ I เอกสาร pic

bulletประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ตำบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I ร่างเอกสาร I รายละเอียด pic

bullet ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I ร่างเอกสาร I รายละเอียด 

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bullet ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I TOR I SPEC I ตารางpic

bullet ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสื่อความรู้ออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I TOR I SPEC I ตารางpic

bullet ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสาร I TOR I SPAC I ตาราง pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้าพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสาร I TOR I SPAC I ตาราง pic

bulletประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อม และใช้การไม่ได้ ประกาศ pic

bullet ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงแบบอเนกประสงค์(ครั้งที่ 2 )) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 

 อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

 bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการชูดการเรียนรู้และทดสอบโครงข่ายพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาราง pic

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ I ราคากลาง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ I ราคากลาง pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ I ราคากลาง pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้าพื้นฐาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 2) ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสื่อความรู้ออนไลน์ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ วัสดุฝึก จำนวน 6 รายการ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ สอบราคาซื้อกระดาษ จำนวน 5 รายการ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานจ้างเหมาบริการผู้ที่มีความชานาญพิเศษทางด้านงานก่อสร้าง จานวน 1 ราย ตาราง I TOR 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ตาราง 

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

หนังสือแจ้งเวียน

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 25  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 24  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 26 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าใชัจ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 20 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 19 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลดpicbullet

                                อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet