ประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งการอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต้นทุนต่อหน่วย) พร้อมแจ้งกำหนดการเดินทาง ดาวน์โหลดpic

จดหมายข่าวกองคลัง ปี 6 ฉบับที่ 3 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดpic

สรุปทะเบียนทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด  

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ประจำปี2558

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย 2558 ดาวน์โหลด 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     กรกฎาคม    2559pic

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน      มิถุนายน     2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤษภาคม     2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน      เมษายน     2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน       มีนาคม      2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     กุมภาพันธ์   2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน      มกราคม     2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน       ธันวาคม    2558

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2558

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน       ตุลาคม     2558

ข้อมูลการรับ จ่ายประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลการรับ จ่าย ปีพ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

bulletประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ l TOR l SPAC l ตาราง pic

bullet ยกเลิก!! ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวัดคุณสมบัติทางความรู้ของสารชีวมวล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  pic

bulletประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ ประกาศ pic

bulletประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ ประกาศ pic

bulletประกาศ สอบราคาจ้าง งานติดตั้งราวกันตกชนิดสแตนเลส รอบดาดฟ้าอาคารใหม่ 1 งาน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกาศ l เอกสาร l แบบรูปรายการ l ตาราง pic

bulletประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I TOR I รายละเอียด I ตาราง pic

bulletประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานรายการหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ ตาราง pic

bulletประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวัดคุณสมบัติทางความรู้ของสารชีวมวล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวัดคุณสมบัติทางความรู้ของสารชีวมวล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I TOR I Spec I ตาราง pic

bulletประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ ตาราง pic

bulletประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานรายการหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI XEROX จำนวน 5 รายการ ตาราง

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ วิทยาลัยเพาะช่าง ประกาศ l ตางราง 

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ คณะวิศวกรรมศาตร์ ประกาศ l ตางราง 

bulletประกาศ ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 28 รายการ ตาราง 

bulletประกาศ ซื้ออุปกรณืกีฬา จำนวน 39 รายการ ตาราง

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักงานอธิการบดี ประกาศ l ตางรางbullet

                                                                                          อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

 bulletงานติดตั้งราวกันตกชนิดสแตนเลส รอบดาดฟ้าอาคารใหม่ 1 งาน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาราง l BOQ pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล : อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ตาราง

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าห้องประชุมและเช่าบูธนิทรรศการวิชาการ จำนวน 6 รายการ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล : ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่สากล ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2559 ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมา จำนวน 4 รายการ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Gateway Router) จำนวน 1 ระบบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติสิรินธร 1 โครงการ ตาราง l BOQ 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการ ห้องปฏิบัติการควบคุมพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ตาราง 

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ ตาราง 

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ตาราง 

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร ตาราง l BOQ  

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ตาราง l BOQ  

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ตาราง l BOQ

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แขวงวังบุรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 1 แห่ง ตาราง l BOQ

 

 อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

หนังสือแจ้งเวียน

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว312 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธฺพิเศษแก่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ดาวน์โหลดpic

หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2559/0706 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.4/ว291 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว85 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งาน ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว84 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งาน ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2559/0662 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สสอ.ศธ.084/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว67 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว66 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0431.2/ว246 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ดาวน์โหลด

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว62 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว61 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด 

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว60 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด 

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว59 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด 

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว57 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานดาวน์โหลด 

 

                        อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet