ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2559

– ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร ดาวน์โหลด pic

– ค่าเสื่อมราคา 59 ดาวน์โหลด pic

– ข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนกลางปันส่วนให้คณะ ดาวน์โหลด pic

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด pic

แจ้งรายละเอียดโครงการกองคลัง

อนุมัติรายชื่อโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ  ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด pic

จดหมายข่าวกองคลัง ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด pic

แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด pic

สรุปทะเบียนทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด  

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย 2558 ดาวน์โหลด 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

 

ข้อมูลการรับ จ่ายประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลการรับ จ่าย ปีพ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

bullet ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของกองพัฒนานักศึกษา ประกาศ l  SPEC pic

bullet(ปรับปรุง) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV

ในพื้นที่ศาลายาทั้งหมด จำนวน 1 ระบบ ร่างประกาศ l  ร่างเอกสาร l  ร่าง TOR l  ผังการติดตั้ง l  ร่างSPEC l  ตาราง pic

bulletประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักระดับอะตอม

ด้วยเทคนิคเปลวไฟและเตา จำนวน 1 ชุด ประกาศ เอกสาร pic

bullet ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักระดับอะตอม

ด้วยเทคนิคเปลวไฟและเตา จำนวน 1 ชุด ร่างประกาศร่างเอกสาร l ร่าง TOR l ร่าง SPECตาราง pic

bulletร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV

ในพื้นที่ศาลายาทั้งหมด จำนวน 1 ระบบ ร่างประกาศ l ร่างเอกสาร  l ร่าง TORผังการติดตั้ง lตาราง pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด ประกาศ  l SPEC

ตารางpic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการรถตู้โดยสารปรับอากาศ

ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 2 ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการ

แบบเคลื่อนที่เพื่อเจาะวิเคราะห์โครงสร้างชั้นดิน จำนวน 1 ชุด ประกาศ SPEC pic

bulletประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) ร่างประกาศ l ร่างเอกสารร่างTOR l SPECตาราง  pic

bulletประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ประกาศ pic

bulletประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ร่างประกาศ l ร่างเอกสา

l TOR  l SPEC  l ตาราง pic

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง ประกาศ l SPEC l  ตาราง l pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 ชุด ประกาศ l ตารางpic

bulletร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ห้อง ร่าง l ตาราง pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด ประกาศ l SPECตาราง pic

bulletระกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ  

รายการห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ประกาศ pic

bulletประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน 14 รายการ ประกาศ pic

bulletประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน 30 รายการ ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ ประกาศpic

bulletประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ อาคารอนุรักษ์พลังงานและปฏิบัติการนวัตกรรม จำนวน 3 ห้อง ประกาศ pic

bulletประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) ประกาศpic

bulletร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)  ประกาศ l TORSPEC l ตาราง pic

]bullet ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ l ตาราง pic

bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการ ชุดการเรียนรู้และทดสอบโครงข่ายพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  pic

bulletประกาศ จ้างเหมาซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน และซ่อมบำรุงรักษาตู้ MDB ทั้งมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ตาราง pic

bulletประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่2) ของคณะบริหารธุรกิจ ประกาศ l SPEC pic

bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการ ชุดการเรียนรู้และทดสอบโครงข่ายพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ l ร่างเอกสาร l TOR l SPEC l ตาราง pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการชูดการเรียนรู้และทดสอบโครงข่ายพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่างประกาศ l ร่างเอกสาร l รายละเอียด l ตาราง pic

bulletประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ l เอกสาร pic

bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสื่อความรู้ออนไลน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ l ประกาศ

bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ครอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกาศpic

bulletร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ร่างประกาศ l ร่างเอกสาร l รายละเอียด  pic

bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ศาลายา ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด ประกาศ l SPECตาราง pic

bulletระกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ประกาศ pic

bulletประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน 14 รายการ ประกาศ pic

bulletประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน 30 รายการ ประกาศ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ ประกาศpic

bullet ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ l TOR l SPEC l ตาราง pic

bulletประกาศ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด pic

bullet ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประวงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกก์(e-bidding) ดาวน์โหลด pic

bullet ประกาศ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา  ตาราง pic

bullet ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกก์(e-bidding) ดาวน์โหลด pic

bulletประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ l เอกสาร pic

bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด l ประกาศ

bulletประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ I เอกสาร pic

bulletประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ตำบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I ร่างเอกสาร I รายละเอียด pic

bullet ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I ร่างเอกสาร I รายละเอียด 

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bullet ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I TOR I SPEC I ตารางpic

bullet ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสาร I TOR I SPAC I ตาราง pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้าพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสาร I TOR I SPAC I ตาราง pic

bulletประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อม และใช้การไม่ได้ ประกาศ pic

bullet ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงแบบอเนกประสงค์(ครั้งที่ 2 )) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 

 อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

 bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการชูดการเรียนรู้และทดสอบโครงข่ายพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาราง pic

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ I ราคากลาง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ I ราคากลาง pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ I ราคากลาง pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้าพื้นฐาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 2) ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสื่อความรู้ออนไลน์ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ วัสดุฝึก จำนวน 6 รายการ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ สอบราคาซื้อกระดาษ จำนวน 5 รายการ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ ตาราง 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานจ้างเหมาบริการผู้ที่มีความชานาญพิเศษทางด้านงานก่อสร้าง จานวน 1 ราย ตาราง I TOR 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ตาราง 

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

หนังสือแจ้งเวียน

bulletประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.2/ว 48 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.2/ว 49 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.2/ว 43 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือศาลากลางจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ 0017.5/ว 6742 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 117 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.2/ว 36 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 38 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 84 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e – GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ดาวน์โหลด

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 102 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เรื่อง รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Online ดาวน์โหลด

 

                                อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet