…:::ประชาสัมพันธ์:::…

 • …:::จดหมายข่าวกองคลัง ปีที่ ๗ ฉบับที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ปี ๒๕๖๐:::…
  >>> | ดาวน์โหลด | <<< 
  pic

 • …:::รายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2559 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ:::… >>> | Download | | หนังสือ | <<<
 • …::: ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร ปี 2559 :::…

  – เอกสารการจัดทำข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  | แสดง
  – ข้อมูลปันส่วนของส่วนกลางให้แต่ละคณะ   | Download | 
  – ค่าเสื่อมราคา ปี 2559  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  | แสดง
  – การพัฒนาด้านต่าง ๆ   | Download | 
                             —ส่งข้อมูลกลับกองคลังภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 —

…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา:::…

 อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง:::…

 bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน | >>>ตาราง<<< | pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการชุดการเรียนรู้และทดสอบโครงข่ายพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
>>>ตาราง<<< |

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2)
>>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ<<< | >>>ราคากลาง<<< |

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
>>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ<<< | >>>ราคากลาง<<< |

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

  bullet หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2560/0613 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ >>>| ดาวน์โหลด |<<< pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว122 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<< pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว120 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<< pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว111 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<< pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว110 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<< pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว105 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว101 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว100 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว99 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว271 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว96 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว97 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว263 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว95 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว270 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศเป็นหลักประกันสัญญา  >>>| ดาวน์โหลด |<<< 

bullet หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว262 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้  >>>| ดาวน์โหลด |<<<                                    

    อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet