…:::ประชาสัมพันธ์:::…

 …:::ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง:::…  |>>> ดาวน์โหลด <<<|pic

…:::จดหมายข่าวกองคลัง ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม ปี 2561:::…  |>>> ดาวน์โหลด <<<|pic

…:::ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร ปี 2560 ครั้งที่ 2 ทางตรงและทางอ้อม:::.. |>>> คลิก <<<|
…::: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :::…|>>> คลิก <<<|
…:::ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร ปี 2560 ครั้งที่ 1:::.. >>> | แสดง | <<<
…:::ขั้นตอนการทำงานของกองคลังที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น:::… | >>>Power Point<<< | >>>PDF<<<|

…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา:::…

…:::การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง:::…

 bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (ครั้งที่ 3)  ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 ห้อง 2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายการ ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | >>>ตาราง<<< | pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน | >>>ตาราง<<< | 

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการชุดการเรียนรู้และทดสอบโครงข่ายพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
| >>>ตาราง<<< |

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2)
| >>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ<<< | >>>ราคากลาง<<< |

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
| >>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ<<< | >>>ราคากลาง<<< |

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

 bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว260 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค |>>> ดาวน์โหลด<<< | pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 |>>> ดาวน์โหลด<<< | pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว258 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย |>>> ดาวน์โหลด<<< | pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว44 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< | pic

bullet หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ. 828/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 |>>> ดาวน์โหลด<<< | 

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว242 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 |>>> ดาวน์โหลด<<< | 

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว43 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< | 

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว42 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< | 

bullet หนังสือกองคลัง งานเบิกจ่าย ที่ ศธ 0582.03/0618 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือรับลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล์ (e-Statement) |>>> ดาวน์โหลด<<< | 

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 |>>> ดาวน์โหลด<<< | 

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว220 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4 |>>> ดาวน์โหลด<<< | 

    อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet