ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด pic

กำหนดการเดินทางเข้าร่วมโครงการในวันที่ 5 กันยายน 2559 ตาราง picแบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด

ขอแจ้งการอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต้นทุนต่อหน่วย) พร้อมแจ้งกำหนดการเดินทาง ดาวน์โหลดpic

จดหมายข่าวกองคลัง ปี 6 ฉบับที่ 3 ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดpic

สรุปทะเบียนทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด  

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ประจำปี2558 รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย 2558 ดาวน์โหลด 

โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ

เรื่องการจัดทำหลักเกณฑ์ การคำนวณ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร

                                             ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     กรกฎาคม    2559 pic

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     มิถุนายน     2559

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน     พฤษภาคม   2559

 อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

ข้อมูลการรับ จ่ายประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลการรับ จ่าย ปีพ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

bullet ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงแบบอเนกประสงค์(ครั้งที่ 2 )) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ pic

bullet ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสื่อความรู้ออนไลน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bullet ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสื่อความรู้ออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ l TOR l SPEC l ตาราง pic

bullet ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประกาศ I ตาราง pic

bullet ประกาศ สอบราคาซื้อกระดาษ จำนวน 5 รายการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประกาศ I ตาราง pic

bullet ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทำหุ่นจำลองและต้นแบบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ( ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทำหุ่นจำลองและต้นแบบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I TOR I SPEC I ตาราง pic

bullet ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I ร่างเอกสาร I TOR I SPEC I ตาราง pic

bullet ประกาศ ผลการพิจารณาซองสอบราคา (บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ) ที่ได้รับคัดเลือก (งานปรับปรุงห้องปฏิบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 1 ) ประกาศ pic

bulletประกาศ ผลการพิจารณาซองสอบราคา (บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ) ที่ได้รับคัดเลือก (งานปรับปรุงพื้นทางเดินชั้นที่ 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 1 แห่ง) ประกาศ pic

bulletประกาศ ผลการพิจารณาซองสอบราคา (บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ) ที่ได้รับคัดเลือก (ติดตั้งราวกันตกชนิดสแตนเลสรอบดาดฟ้าอาคารใหม่ 1 งาน) ประกาศ pic

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (ชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้าพื้นฐาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ pic

bullet ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวัดคุณสมบัติทางความร้อนของสารชีวมวล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศ I TOR I SPAC I ตาราง 

bulletประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 

bulletประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 

bullet ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ชุดปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงแบบอเนกประสงค์) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ 

bulletประกาศ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 65 รายการ ประกาศ 

bulletประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (ระบบป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Led) (ครั้งที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 

 อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

 bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสื่อความรู้ออนไลน์ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ สอบราคาซื้อกระดาษ จำนวน 5 รายการ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ งานจ้างเหมาบริการผู้ที่มีความชานาญพิเศษทางด้านงานก่อสร้าง จานวน 1 ราย ตาราง I TOR pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดวัดคุณสมบัติทางความร้อนของสารชีวมวล จำนวน 1 ชุด ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการครุภัณฑ์ระบบภาพและเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการระบบป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Led (เพาะช่าง) ตาราง 

bulletงานติดตั้งราวกันตกชนิดสแตนเลส รอบดาดฟ้าอาคารใหม่ 1 งาน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาราง l BOQ 

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

หนังสือแจ้งเวียน

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.6/ว 414 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 412 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือศาลากลางจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0017.2/16644 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี ดาวน์โหลด pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 395 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP ดาวน์โหลดpic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว400 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา ดาวน์โหลด pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว121 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว119 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว126 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว380 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding)และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว110 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง แจ้งรายชื้อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว113 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ดาวน์โหลด pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04143/ว361 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง การคักเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว349 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด pic

 

     อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet