…:::ประชาสัมพันธ์:::…

  • …:::คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ 1261/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    >>> | ดาวน์โหลด | <<<  pic

  • …:::จดหมายข่าวกองคลัง ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม ปี 2560:::… >>> | ดาวน์โหลด | <<<  

  • …::: เอกสารและภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์  เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 :::… >>> | รูปภาพทั้งหมด | power point<<<  

  • โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เรื่อง การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561  | >>> รูปภาพทั้งหมด <<< | 

  • …:::โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบ :::… >>>| อนุมัติโครงการ |<<<