…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

 bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |>>> ดาวน์โหลด<<< |   pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง |>>> ดาวน์โหลด<<< |   pic

bullet หนังสือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สสอ.ศธ. 020 /2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขออนุญาตสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 |>>> ดาวน์โหลด<<< |   pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) |>>> ดาวน์โหลด<<< |   pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ |>>> ดาวน์โหลด<<< |   

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว12 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |   

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว9 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |   

    อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet