…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

 bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<<   pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 5 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน >>>| ดาวน์โหลด |<<<   pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 484 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค >>>| ดาวน์โหลด |<<<   pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 480 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >>>| ดาวน์โหลด |<<<   

    อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet