…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา:::…

 • ประกาศ…ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (ครั้งที่ 2)  ดังนี้
  1. โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 ห้อง
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายการ ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  | >>>ประกาศ<<< | >>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<< |
  |>>>ร่างขอบเขตของงาน<<< 
  | >>>รายละเอียด1<<< | >>>รายละเอียด2<<< |>>>ตาราง<<< | 11-1-61 pic
 • ประกาศ…ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดออกแบบกราฟิกพร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  | >>>ประกาศ<<<| >>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<< |
  |>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<
  | >>>รายละเอียด<<< |>>>ตาราง<<< | 4-1-61 pic
 • ประกาศ…เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561| >>>ประกาศ<<< | 5-1-61 pic
 • ยกเลิก!!! การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการดังนี้
  1. โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 ห้อง
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายการ ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 1 ห้อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | >>>ประกาศ<<< | 28-12-60  pic
 • ประกาศ…ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการหล่อและอบชุบแข็งโลหะ จำนวน 1 ชุด
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | >>>ประกาศ<<< |>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<< |
  |>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<
  | >>>รายละเอียด<<< |>>>ตาราง<<< | 26-12-60 
 • ประกาศ…ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ประกอบด้วย
  1. เครื่องฟลูออเรสเซนต์สเปคโตรสโคปี จำนวน 1 ชุด
  2. เครื่องฉาบผิวด้วยระบบใบมีด จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | >>>ประกาศ<<< |>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<< |
  |>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<
  | >>>รายละเอียด<<< |>>>ตาราง<<< | 26-12-60 

 อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet