งานบริหารทั่วไป

…::: เอกสารและภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์  เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 :::… >>> | รูปภาพทั้งหมด | power point | <<<

โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เรื่อง การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561  | >>> รูปภาพทั้งหมด <<< | 

…:::โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบ :::… >>>| อนุมัติโครงการ |<<< 

อนุมัติรายชื่อโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ | >>> ดาวน์โหลด <<< |
โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เรื่องการจัดทำหลักเกณฑ์ การคำนวณ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร | >>> รูปภาพทั้งหมด <<< |
ขอแจ้งการอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต้นทุนต่อหน่วย) พร้อมแจ้งกำหนดการเดินทาง
| >>> ดาวน์โหลด <<< |
โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารงบประมาณ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก | >>>ดาวน์โหลด<<< |
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ขอแจ้งการอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมขอสำรวจความประสงค์ในการเดินทาง | >>> ดาวน์โหลด <<< | >>> กำหนดการเดินทาง <<< |
รายชื่อการขึ้นรถ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559
| >>> ดาวน์โหลด <<< |
แจ้งการอนุมัติรายชื่อ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559  
| >>>ดาวน์โหลด <<< |
รายชื่อการขึ้นรถ โครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แนวทางใหม่
| >>> ดาวน์โหลด <<< |
แจ้งอนุมัติรายชื่อ โครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แนวทางใหม่
| >>> ดาวน์โหลด <<< |
ายชื่อการขึ้นรถโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสายสนับสนุน รุ่นที่ 2 | >>> ดาวน์โหลด <<< |
รายชื่อการขึ้นรถโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสายสนับสนุน รุ่นที่ 1 | >>> ดาวน์โหลด <<< |
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | >>> ดาวน์โหลด <<< |
ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 | >>>ดาวน์โหลด<<< |
มาตรการประหยัด ฉบับปรับปรุง ปี 2558 | >>>ดาวน์โหลด<<< |