ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

icon 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามมาตรการประหยัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
| >>>ประกาศ<<< |
icon 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามมาตรการประหยัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2558
| >>>ประกาศ<<< |
icon 3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุด้วยเงินรายได้ ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
| >>>ประกาศ<<< |
icon 4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
| >>>ประกาศ<<< |
icon 5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
| >>>ประกาศ<<< |
icon 6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง จัดฝึกอบรมและหรือดูงานด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
| >>>ประกาศ<<< |
icon 7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549 เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
| >>>ประกาศ<<< |
icon 8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้วยเงินรายได้พ.ศ.2549
| >>>ประกาศ<<< |
icon 9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง กำหนดอัตราที่เรียกเก็บเงินค่าบำรุงองค์การนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา พ.ศ.2552
| >>>ประกาศ<<< |
icon 10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
| >>>ประกาศ<<< |
icon 11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
| >>>ประกาศ<<< |
icon 12. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ.2552
| >>>ประกาศ<<< |
icon 13. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการจัดทำบัญชีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
| >>>ประกาศ<<< |
icon 14. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ
| >>>ประกาศ<<< |
icon 15. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
| >>>ประกาศ<<< |
icon 16. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา(ฉบับที่ 2)
| >>>ประกาศ<<< |
icon 17. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
| >>>ประกาศ<<< |
icon 18. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
| >>>ประกาศ<<< |
icon 19. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์ประจำและ อาจารย์พิเศษ(ฉบับที่ 2)
| >>>ประกาศ<<< |