หนังสือแจ้งเวียนประจำปี 2555

icon หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2555
icon หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
icon หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2555
icon หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2555
icon หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
icon หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555
icon หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555
icon หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555
icon หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2555
icon หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2555
icon หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555
icon หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนธันวาคม 2555

  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 466 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 144 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตาม มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 475 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 474 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว …

View page »

หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 443 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 452 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 464 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 463 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว 462 …

View page »

หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนตุลาคม 2555

    หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 403 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online   หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 115 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เรื่อง การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ ป่วยโรคเรื้อรัง   หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2555  (สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก …

View page »

หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนกันยายน 2555

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 338 ลงวันที่ 3 กันยายน 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 343 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ) 0421.3/ว 347 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ) 0421.3/ว 352 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 …

View page »

หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนสิงหาคม 2555

หนังสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กองคลัง ที่ ศธ 0582.03/3413 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปีงบ ประมาณ 2555 หนังสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กองคลัง ที่ ศธ 0582.03/3414 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน รายได้ปี 2555 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 296 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข.6020/ ว 4052 /2555 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เรื่อง โครงการ “ชื่นชม …

View page »

หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนกรกฎาคม 2555

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 239 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2555/0476 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสหกรณ์ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 245 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 256 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 255 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม …

View page »

หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนมิถุนายน 2555

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 204 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 206 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 45 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 214 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว 217 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 …

View page »

หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนพฤษภาคม 2555

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 167 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 171 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 183 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 190 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 196 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม …

View page »

หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนเมษายน 2555

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 136 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555 เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 141 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 137 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 149 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 148 ลงวันที่ …

View page »

หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนมีนาคม 2555

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 86 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา กลุ่มแผนงานและโครงการ ที่ ศธ 0503(3)/ว 368 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในงาน/โครงการ ฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว118 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือ สำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0028/ว 0009 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555 …

View page »

หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ) 0421.3/ว 38 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 34 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555 ในงาน/โครงการ ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 63 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การอนุมัติผ่อนผันให้ขยายเวลาการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี …

View page »

หนังสือแจ้งเวียนประจำเดือนมกราคม 2555

หนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ. 27/2555 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 15 ลงวันที่ 17 มกราคม 2555 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน หนังสือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ 0025/ว 027.1 ลงวันที่ 17 มกราคม 2555 เรื่อง การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี 2555 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 25 มกราคม 2555  

View page »