ระเบียบ

22 Help And Support ฝ่ายงบประมาณ
22 Help And Support ฝ่ายเบิกจ่าย
22 Help And Support ฝ่ายพัสดุ
icon

ระเบียบเบิกจ่าย

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำของผู้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) 2551 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหาร …

View page »

icon

ระเบียบฝ่ายพัสดุ

การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement) ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงาน การลงโทษผู้ทิ้งงาน วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน ขอความร่วมมือแจ้งรายละเอียดและส่งเอกสารหลักฐานในการพิจารณาผู้ทิ้งงาน วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน 2542 การพิจารณาผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2541 การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMIS(Upload Excel Form)ผ่านWeb online คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน web online การกำหนดประเภทเอกสารและรหัสบัญชีแยกประเภทตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์หรือชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินก่อนลงนามในสัญญาจ้าง การอนุมัติยกเว้นให้เช่าหรือการจ้าง ที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง การสำรวจความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง การได้รับสิทธิพิเศษของบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ในการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ การทบทวน ปรับปรุง …

View page »

file

ระเบียบฝ่ายงบประมาณ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(ฉบับที่5) พ.ศ.2555

View page »