ระเบียบงานพัสดุ

icon การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2
icon การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement)
icon ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงาน
icon การลงโทษผู้ทิ้งงาน
icon วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน
icon ขอความร่วมมือแจ้งรายละเอียดและส่งเอกสารหลักฐานในการพิจารณาผู้ทิ้งงาน
icon วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน 2542
icon การพิจารณาผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2541
icon การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
icon การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
icon การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
icon แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
icon การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด
icon แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMIS(Upload Excel Form)ผ่านWeb online
icon คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน web online
icon การกำหนดประเภทเอกสารและรหัสบัญชีแยกประเภทตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS
icon หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
icon ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย
icon การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ
icon ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์หรือชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินก่อนลงนามในสัญญาจ้าง
icon การอนุมัติยกเว้นให้เช่าหรือการจ้าง ที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง
icon การสำรวจความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง การได้รับสิทธิพิเศษของบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ในการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
icon การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่างๆ
icon ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
icon ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
icon แจ้งเวียนกรณีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
icon การกำหนดสถานที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
icon มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลางในการดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
icon ซ้อมความเข้าใจเรื่องการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
icon การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หลายรายการ
icon การซักซ้อมความเข้าใจและการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
icon การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
icon ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาค้ำประกันในหนังสือค้ำประกันของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
icon ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
icon การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
icon การผ่อนผันและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
icon การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
icon การตรวจสอบพัสดุประจำปี
icon การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
icon การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
icon การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มค 43
icon บันทึกของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
icon แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า
icon การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
icon การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง
icon การใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง
icon วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินกรณีโอนสิทธิเรียกร้อง
icon ใบรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่ายกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง
icon ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
icon การจ้างที่ปรึกษาไทยและวิธีปฏิบัติในการขอทราบรายชื่อที่ปรึกษาจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง
icon หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติของส่วนราชการในการขอทราบรายชื่อที่ปรึกษา
icon ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ
icon การพิจารณาโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
icon หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา
icon การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี
icon การให้ผู้รับจ้างทำงานล่วงหน้าก่อนทำสัญญาหรือข้อตกลง
icon การตรวจรับงานแต่ละงวดตามนัยสัญญาจ้างท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521
icon การคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
icon ระยะเวลาในการตรวจผลงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
icon การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
icon การตรวจรับสิ่งของที่ตกลงซื้อขายกันเป็นชุด
icon การพิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างในการประกวดราคา
icon การตรวจรับงานที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ
icon การนำพัสดุที่ผู้ขายหรือผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ครบชุดไปใช้ประโยชน์
icon ซ้อมความเข้าใจปัญหาปฏิบัติระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2531
icon การประเมินราคาในงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
icon ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของการมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐตรีว่าด้วยการพัสดุ
icon การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานพัสดุ
icon การจ่ายเงินล่วงหน้าในกรณีดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ
icon มาตรการเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุที่เป็นของใหม่และผลิตในต่างประเทศ
icon มาตรการเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุที่เป็นของใหม่และผลิตในต่างประเทศ2
icon การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 2
icon แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
icon หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคา
icon แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคาเพื่อเสริมมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
icon แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคาเพื่อเสริมมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
icon แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคา
icon ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคา
icon เอกสารประกอบหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ 0001-ว 86
icon พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
icon กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
icon กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
icon กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
icon ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง
icon หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
icon คำแนะนำของสำนักงานศาลปกครองที่ 1-2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครอง
icon คำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่1-2540 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง
icon พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
icon พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ
icon ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544
icon ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม