ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี2552
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 77 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 48 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 23 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2556