ติดต่อกองคลัง


ดู กองคลัง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ติดต่อกองคลัง

เบอร์ติดต่อกองคลัง

เบอร์กลาง 02 441 6000

                   02 889 4585-7

ต่อ 2133 ผู้อำนวยการกองคลัง

2130 งานพัสดุ

2131 งานการเงิน

2132 งานบัญชี

2134 งานรายได้

2135 งานเบิกจ่าย/งานบริหารทั่วไป

2136 งานพัสดุ

2137 งานงบประมาณ/งานบริหารทั่วไป

เบอร์ตรง

02 889 5062 ผู้อำนวยการกองคลัง

02 441 6028 งานพัสดุ

02 441 6027 งานการเงิน

เบอร์ fax mail 02 441 6099 ต่อ 2130

เบอร์ fax 02 889 5053