สรุปข่าวสารประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2561
…:::ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง:::...  |>>> ดาวน์โหลด <<<|
…:::รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการบัญชีและการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2561:::... |>>>ดาวน์โหลด<<<|
…:::รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการบัญชีและการเงิน จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2561:::... |>>>ดาวน์โหลด<<<|
…:::ขั้นตอนการทำงานของกองคลังที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น:::… | >>>Power Point<<< | >>>PDF<<<|
พ.ศ. 2560
 …:::คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ 1261/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561:::… |>>> ดาวน์โหลด<<<| 
…::: เอกสารและภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์  เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 :::… | >>> รูปภาพทั้งหมด<<<|>>>power point<<<|   
…:::โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เรื่อง การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561:::… | >>> รูปภาพทั้งหมด <<< | 
…:::โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบ :::…
|>>>อนุมัติโครงการ<<< | 25-10-60
…:::โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 :::…
|>>>อนุมัติโครงการ<<<|>>>เอกสารแนบ<<< |>>>Form Excel<<<| 10-10-60
พ.ศ. 2558
สรุปทะเบียนทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน พ.ศ.2558|>>> ดาวน์โหลด <<< |
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน ประจำปี2558
|>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<|
พ.ศ. 2556
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2556/0809
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ |>>> ดาวน์โหลด <<<|
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ.1174/2556
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ |>>>ดาวน์โหลด <<<|
อบรมการของบกองแผน |>>>ดาวน์โหลด <<<|
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ.987/2556
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ |>>>ดาวน์โหลด <<<|
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2556/0619
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ |>>>ดาวน์โหลด <<<|
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ.913/2556
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556  เรื่อง ของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์| >>>ดาวน์โหลด <<< |
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ.897/2556
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556| >>ดาวน์โหลด <<< |
ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. เรื่องการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.เป็นกรณีพิเศษ
เนื่องในโอกาสครบ 1 ทศวรรษของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
|>>>ดาวน์โหลด <<<|
พ.ศ. 2554
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2554/0876
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ออมทรัพย์  |>>>ดาวน์โหลด <<<|
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2554/0667
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เรื่อง การประชาสัมพันธ์  |>>>ดาวน์โหลด <<<|
หนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ 756/2554
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เรื่อง เชิญชวนฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษอัตราดอกเบี้ยสูงโดยไม่เสียภาษี
|>>>ดาวน์โหลด <<<|
พ.ศ. 2553
หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข.3040/ว2857/2553
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าว กบข.|>>>ดาวน์โหลด <<<|