kbk

price2

ข้อมูลการรับ จ่าย ปี พ.ศ. 2557

ข้อมูลการรับ จ่าย ปีพ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์

bulletรายชื่อการขึ้นรถ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559 ดาวน์โหลดpic

bulletแจ้งการอนุมัติรายชื่อ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559 ดาวน์โหลดpic

bulletรายชื่อการขึ้นรถ โครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แนวทางใหม่ ดาวน์โหลด

bulletแจ้งอนุมัติรายชื่อ โครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แนวทางใหม่ ดาวน์โหลด

bulletายชื่อการขึ้นรถโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสายสนับสนุน รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลด

bulletรายชื่อการขึ้นรถโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสายสนับสนุน รุ่นที่ 1 ดาวน์โหลด

bulletรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ดาวน์โหลด

bulletต้นทุนต่อหน่วยปี 2558

bulletมาตรการประหยัด ฉบับปรับปรุง ปี 2558

 

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ประกาศ l ตาราง pic

bulletประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงและลอกท่อระบายน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ | ตาราง  | BOQ pic

 

bulletประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงพื้นจอดรถอาคารสิรินธรพร้อมเครื่องกั้นรถ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ | ตารางBOQ pic 

bullet ประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงลอกคลองระบายน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศ |  ตาราง |  BOQ pic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และก๊าซไอเสียจากปล่องระบาย จำนวน 1 ชุด ประกาศตาราง pic

bulletประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารหอประชุม 1,500 ที่นั่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศตารางBOQpic

bulletประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงพื้นจอดรถด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศตารางBOQpic

bulletประกาศสอบราคาจ้าง งานก่อสร้างฉากหลังพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศตารางBOQpic

bulletประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงเรือนเพาะชำต้นไม้ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ประกาศตารางBOQpic

bulletประกาศผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องสำนักคณะบริหารธุรกิจ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ห้อง ประกาศ pic

bulletระกาศผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ชั้น 1-7) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ประกาศ pic

bulletประกาศผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นอาคารสิริธร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ประกาศpic

bulletประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ ประกาศ | ตาราง pic

bulletระกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยข้าราชการ สูง 4 ชั้น (อาคาร1) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกาศตารางBOQpic

bulletประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยข้าราชการ สูง 4 ชั้น (อาคาร2) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกาศตารางBOQpic

bulletสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงห้องสำนักคณะบริหารธุรกิจ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ห้อง ของคณะบริหารธุรกิจ | ประกาศ pic

bulletประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ประกาศ  pic

bulletร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ร่างประกาศ | ร่างเอกสาร      |TOR | BOQ แบบรูปรายการ | ตาราง pic

bulletประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม จำนวน 16 ห้อง | ประกาศpic

bulletประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาการจัดการตามกลยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการห้องปฏิบัติการสร้างภาพจำลองเสมือนจริงสำหรับงานมัลติเมียเดีย จำนวน 1 ห้อง | ประกาศpic

bulletประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน | ประกาศpic

bulletประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน | ประกาศpic

bulletร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ จำนวน 1 ระบบ

ร่างประกาศ|ร่างเอกสาร ตาราง |Specpic

bulletร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

ร่างประกาศ|ร่างเอกสารตาราง |Specpic

bulletประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ประกาศpic

bulletร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาการจัดการตามกลยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการห้องปฏิบัติการสร้างภาพจำลองเสมือนจริงสำหรับงานมัลติเมียเดีย จำนวน 1 ห้อง

 ร่างประกาศ| ร่างเอกสาร | ตาราง | Specpic

bulletประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด ประกาศ

bulletร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน

ร่างประกาศ |ร่างเอกสาร |Spec | ตารางpic

 

 

                                                                                                                                                                                        อ่านทั้งหมด>>>

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงและลอกท่อระบายน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ตาราง l BOQ pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงพื้นจอดรถอาคารสิรินธรพร้อมเครื่องกั้นรถ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ตาราง l BOQ pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงลอกคลองระบายน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ตาราง l BOQ pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และก๊าซไอเสียจากปล่องระบาย จำนวน 1 ชุด ตาราง pic 

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารหอประชุม 1,500 ที่นั่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ตาราง | BOQ pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงพื้นจอดรถด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ตาราง | BOQ pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานก่อสร้างฉากหลังพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ตาราง | BOQ pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงเรือนเพาะชำต้นไม้ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ตาราง |  BOQ pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ ตารางpic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยข้าราชการ สูง 4 ชั้น (อาคาร1) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ ตารางBOQpic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยข้าราชการ สูง 4 ชั้น (อาคาร2) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ ตารางBOQpic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาราง |BOQpic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม จำนวน 16 ห้อง ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาการจัดการตามกลยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการห้องปฏิบัติการสร้างภาพจำลองเสมือนจริงสำหรับงานมัลติเมียเดีย จำนวน 1 ห้อง ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน ตาราง pic

bulletตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 เครื่อง ตาราง pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชุดขึ้นรูปเม็ดและฟิล์มพลาสติกด้วยเครื่องอัดรีดเกลียวหนอนเดี่ยว ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ตาราง pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และ BOQ จ้างงานปรับปรุงหลังคาคลุม ชั้น 5 ห้องปฏิบัติการวิชาชีพเพื่อการจัดการทางอุตสาหกรรม อาคารคณะบริหารธุรกิจ ของคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา 1 งาน ตาราง | BOQ pic

อ่านทั้งหมด >>>

หนังสือแจ้งเวียน

bulletด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 423 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ดาวน์โหลดpic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 129 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด pic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 127 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลดpic

อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbullet