…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

หนังสือนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแจ้งรายการหนังสือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
ที่ สสอ.ศธ. ๐๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ |>>> ดาวน์โหลด<<< |pic
หนังสือสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ อว ๖๒๐๑/ว๕๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งข้อมูลการประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ และหลักเกณฑ์แนบท้าย
|>>> ดาวน์โหลด<<< |
bulletหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ. 152/2567 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่ ประจำปี 2566 |>>> ดาวน์โหลด<<< |
bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗|>>> ดาวน์โหลด<<< |
bulletหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว๖๘๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา|>>> ดาวน์โหลด<<< |
bulletหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร. ๒๕๖๖/๐๗๙๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก|>>> ดาวน์โหลด<<< |
bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0910/ว.48 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบจับคู่ที่ปรึกษา (Matching Consultant Management System) ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา|>>> ดาวน์โหลด<<< |
bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.2/ว220 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมที่สิ้นสุดการดำเนินงาน|>>> ดาวน์โหลด<<< |
bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว198 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอเปลี่ยนเวลาในการห้ามใช้งานสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐแบบ Web Service|>>> ดาวน์โหลด<<< |

อ่านทั้งหมด >>>

About the Author