งานบริหารทั่วไป

…::: เอกสารและภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์  เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 :::…
|>>> รูปภาพทั้งหมด <<<|>>> power point <<<| 
โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เรื่อง การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561  |>>> รูปภาพทั้งหมด <<<| 
…:::โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบ :::…
|
>>>อนุมัติโครงการ <<<|
อนุมัติรายชื่อโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ |>>> ดาวน์โหลด <<<|
โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เรื่องการจัดทำหลักเกณฑ์ การคำนวณ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร |>>> รูปภาพทั้งหมด <<<|
ขอแจ้งการอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต้นทุนต่อหน่วย) พร้อมแจ้งกำหนดการเดินทาง
|>>> ดาวน์โหลด <<<|
โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารงบประมาณ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ทจังหวัดนครนายก
|>>>ดาวน์โหลด<<<|
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ขอแจ้งการอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมขอสำรวจความประสงค์ในการเดินทาง |>>> ดาวน์โหลด <<<|>>> กำหนดการเดินทาง <<<|
รายชื่อการขึ้นรถ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559
|>>> ดาวน์โหลด <<< |
แจ้งการอนุมัติรายชื่อ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559  
|>>>ดาวน์โหลด <<<|
รายชื่อการขึ้นรถ โครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แนวทางใหม่
|>>> ดาวน์โหลด <<<|
แจ้งอนุมัติรายชื่อ โครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แนวทางใหม่
|>>> ดาวน์โหลด <<<|
รายชื่อการขึ้นรถโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสายสนับสนุน รุ่นที่ 2 |>>> ดาวน์โหลด <<<|
รายชื่อการขึ้นรถโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสายสนับสนุน รุ่นที่ 1 |>>> ดาวน์โหลด <<<|
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน |>>> ดาวน์โหลด <<<|
ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 |>>>ดาวน์โหลด<<<|
มาตรการประหยัด ฉบับปรับปรุง ปี 2558 |>>>ดาวน์โหลด<<<|