…:::ประชาสัมพันธ์:::…

…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผู้ชนะการเสนอราคา:::…

 

อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง:::…

 bullet เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 |>>>คลิก<<<| pic

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

bullet หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.อว. สป.อว.) ที่ อว.0217/ว 670 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์) และแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/วิ623 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง |>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 191 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 190 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 588 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 584 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 581 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.2/ว598 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินการโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 582 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง การแก้ไขแบบประเทศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง|>>> ดาวน์โหลด<<< |

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet