…:::ประชาสัมพันธ์:::…

 • …::: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 22 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาทำการ) :::… |>>> คลิก <<<|
 • …:::คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ 0023/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564:::…  |>>> ดาวน์โหลด <<<|pic
 • …:::จดหมายข่าวกองคลัง ปีที่ 10  ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม   ปี 2563:::…  |>>> ดาวน์โหลด <<<|pic
 • …::: ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา  2562 :::… |>>> คลิก <<<|
 • …::: ระบบแจ้งเงินเดือนอัตโนมัติ :::… |>>> Link<<<| 
 • …::: แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการลดเบี้ยปรับ กยศ.  :::…
  |>>> รายละเอียด <<<| 
 • …::: โครงการฯ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9  มทร.  :::…
  |
  >>> แบบตอบรับ <<<|>>> ตารางกำหนดการ <<<| 
 • ใบ บช. แบบใหม่ |>>>Download<<<| 3-12-62
 • …::: มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองคลัง :::… |>>> ดาวน์โหลด <<<|
 • …:::|>>> คู่มือการโอนจัดสรรและการโอนเปลี่ยนแปลงฯ<<<|>>>คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)<<<| :::…
 • …:::ขั้นตอนการทำงานของกองคลังที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น :::… | >>>Power Point<<< | >>>PDF<<<|    

…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผู้ชนะการเสนอราคา:::…

 

อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง:::…

 bullet เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 |>>>คลิก<<<| pic

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 165 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ |>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 164 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่าย |>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 153 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GFMIS Thai) |>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้องรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 2) |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 54 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 95 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563|>>> ดาวน์โหลด<<< |


  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet