…:::ประชาสัมพันธ์:::…

  …:::จดหมายข่าวกองคลัง ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน ปี 2561:::…  |>>> ดาวน์โหลด <<<|
…:::แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562:::…  |>>> ดาวน์โหลด <<<| 

…:::ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง:::…  |>>> ดาวน์โหลด <<<|
…:::ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร ปี 2560 ครั้งที่ 2 ทางตรงและทางอ้อม:::.. |>>> คลิก <<<|
…::: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :::…|>>> คลิก <<<|
…:::ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร ปี 2560 ครั้งที่ 1:::.. >>> | แสดง | <<<
…:::ขั้นตอนการทำงานของกองคลังที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น:::… | >>>Power Point<<< | >>>PDF<<<|

…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา:::…

…:::การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง:::…

 bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (ครั้งที่ 3)  ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ รายการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 ห้อง 2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายการ ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | >>>ตาราง<<< | pic

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน | >>>ตาราง<<< | 

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายการชุดการเรียนรู้และทดสอบโครงข่ายพลังงานในอาคาร จำนวน 1 ชุด ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
| >>>ตาราง<<< |

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ครั้งที่ 2)
| >>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ<<< | >>>ราคากลาง<<< |

bullet ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
| >>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ<<< | >>>ราคากลาง<<< |

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

 bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว127 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว124 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง งบประมาณที่ถูกพับไฟตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว9 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0035/ว 0002 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การยกเลิกการปฏิยัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.2/ว500 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันราชการ (Fleet Card) |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วยที่สุด ที่ ปช 0035/ว0001 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว109 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว107 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว460 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ |>>> ดาวน์โหลด<<< |

    อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet