…:::ประชาสัมพันธ์:::…

…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผู้ชนะการเสนอราคา:::…

  • …:::ประกาศ:::… ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<| 16-11-64
  • …:::ประกาศ:::… ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการทดสอบสัญญาณเครือข่ายและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสาหรับงานโลจิสติกส์และคลังสินค้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 12-11-64
  • …:::ประกาศ:::… ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกปฏิบัติเรียนรู้การออกแบบและการเขียนโปรแกรมในระบบวิศวกรรมสมัยใหม่แบบควบคุมอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 12-11-64
  • …:::ร่างประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนงานออกแบบสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|>>>ร่างประกาศ<<<|>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<12-10-64
อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง:::…

bullet เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 |>>>คลิก<<<| pic

bullet เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 |>>>คลิก<<<| 

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…


bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว1095  ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 เรื่อง กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ |>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว138  ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ส. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี |>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว1020 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว971 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ |>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 807 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2565/0503 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก |>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 708 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ. 539/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง จัดส่งสำเนาประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบจำนวน 3 เรื่อง |>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564|>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือสำนักเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว 0004/ว 2204 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย เล่มที่ 45 เลขที่ 048|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic
bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0416.2/ว 476 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา |>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 470 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง |>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ 0031/ว.205 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 เรื่อง การลดอัตราเงินสมทบของกองทุนประกันสังคม |>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญให้ความเห็นในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในประเด็นการเรียกเก็บเงินสำหรับการอุทธรณ์|>>> ดาวน์โหลด<<< |
อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet