• Slider Image
  • Slider Image

“งดให้ งดรับ”

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ITA

ประจำปีงบประมาณ 2567

…:::ประชาสัมพันธ์:::…

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโล…Read More+...

…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผู้ชนะการเสนอราคา:::…

ประกาศ ร่างประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อ่านทั้งหมด ป…Read More+...

…:::การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง:::…

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 2566 2565 2564 อ่…Read More+...

…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

หนังสือนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแจ…Read More+...
กรมบัญชีกลาง
สำนักรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงการคลัง
สำนักงานประกันสังคม
New GFMIS
ธนาคารกรุงไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์
สรุปข่าวการประชุม ครม. รัฐบาลไทย
ธนาคารกสิกร
ธนาคารกรุงศรี