…:::ประชาสัมพันธ์:::…

…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผู้ชนะการเสนอราคา:::…

 

อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง:::…

bullet เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 |>>>คลิก<<<| pic

bullet เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 |>>>คลิก<<<| 

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ ว 129 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน สิงหาคม 2564 |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ ว 131 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 125 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ ว 681 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 778 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขลักษณะเดียวกัน|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/35378 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7 / ว 126 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 127 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 121 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน กรกฏาคม 2564 |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0910/ ว 58 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการขอรายชื่อที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 ที่ กค 0724.02/ว 2728 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา|>>> ดาวน์โหลด<<< | (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว)

bullet หนังสือสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 ที่ กค 0724.02/ว 2728 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา|>>> ดาวน์โหลด<<< | (ข้าราชการ)

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ ว 89 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ ว 102 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet