…:::ประชาสัมพันธ์:::…

…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผู้ชนะการเสนอราคา:::…

  • …:::ประกาศ:::… ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 23-11-64
  • …:::ประกาศ:::… ประกวดราคาซื้อชุดกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    |>>>ประกาศ<<<| 12-11-64
  • …:::ประกาศ:::… ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<| 16-11-64
  • …:::ประกาศ:::… ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการทดสอบสัญญาณเครือข่ายและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสาหรับงานโลจิสติกส์และคลังสินค้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 12-11-64
  • …:::ประกาศ:::… ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกปฏิบัติเรียนรู้การออกแบบและการเขียนโปรแกรมในระบบวิศวกรรมสมัยใหม่แบบควบคุมอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 12-11-64
  • …:::ร่างประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนงานออกแบบสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|>>>ร่างประกาศ<<<|>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<12-10-64
อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง:::…

bullet เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 |>>>คลิก<<<| pic

bullet เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 |>>>คลิก<<<| 

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ กค 0405.7/ว 187 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ กค 0405.7/ว 183 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ กค 0405.7/ว 180 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ กค 0405.7/ว 178 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ กค 0405.7/ว 177 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ กค 0405.7/ว 175 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ กค 0405.7/ว 174 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ กค 0405.7/ว 173 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bullet ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณืออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การรับสมาชิกกรณีพิเศษ|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ กค 0405.7/ว 146 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ กค 0405.7/ว 170 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน|
>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ กค 0405.7/ว 169 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ กค 0405.7/ว 167 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.2/ว1034 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0224.1/ว16717 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอส่งเอกสารแจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแลการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว1106 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๙๘๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๔๗/ ๓๗๑๗ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจ |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 150 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 144 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 143 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 965 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่องกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.5/ว 940 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับการดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเลฺกทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 973 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109 |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 963 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ ๐๐๓๐/ว.๓๔๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 129 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 128 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 120 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน|>>> ดาวน์โหลด<<< |

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet