สรุปข่าวสารประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2565
…::: ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร ปี 2564 :::… |>>> คลิก <<<|

…::: ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2565 :::… |>>> คลิก <<<|

…::: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (นักวิชาการพัสดุ) ครั้งที่ 4/2565  :::… |>>> คลิก <<<||>>> ใบสมัคร <<<|

…::: ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2565 :::… |>>> คลิก <<<|

 …::: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง ครั้งที่ 3/2565  :::… |>>> คลิก <<<|

…::: หลักเกณ์และแนวปฏิบัติในการขออนุมัติโครงการ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย :::… |>>> คลิก <<<|

…::: ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565 :::… |>>> คลิก <<<|

…::: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2565  :::… |>>> คลิก <<<|

…::: ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565 :::… |>>> คลิก <<<|

…::: งบทดลอง ประจำปี 2564 ภาพรวม :::… |>>> คลิก <<<|

…::: งบทดลอง ประจำปี 2564 วังไกลกังวล :::… |>>> คลิก <<<|

…::: งบทดลอง ประจำปี 2564 ส่วนกลาง :::… |>>> คลิก <<<|

…::: ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา  2563 :::… |>>> คลิก <<<|

พ.ศ. 2564
…::: ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง  :::… |>>> คลิก <<<|
…::: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 22 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาทำการ) :::… |>>> คลิก <<<|
…:::คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ 0023/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564:::…  |>>> ดาวน์โหลด <<<|
พ.ศ. 2563
…::: แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการลดเบี้ยปรับ กยศ.  :::…
|>>> รายละเอียด <<<|
…::: ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา  2562 :::… |>>> คลิก <<<|
…::: โครงการฯ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9  มทร.  :::…
|
>>> แบบตอบรับ <<<|>>> ตารางกำหนดการ <<<| 
ใบ บช. แบบใหม่ |>>>Download<<<
…:::รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :::…  |>>> ดาวน์โหลด <<<|
พ.ศ. 2562
…::: แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานการใช้จ่าย เงินรายได้ ปี 2563 :::… |>>> ดาวน์โหลด <<<|>>> ตัวอย่าง <<<|
…::: คู่มือการพิมพ์เอกสาร slip เงินเดือน :::… |>>> Link<<<|
…::: มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองคลัง :::… |>>> ดาวน์โหลด <<<|
พ.ศ. 2561
…:::รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการบัญชีและการเงิน จำนวน 2 ตำแหน่ง:::... |>>>ดาวน์โหลด<<<|
…:::ขั้นตอนการทำงานของกองคลังที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น:::… | >>>Power Point<<< | >>>PDF<<<|
พ.ศ. 2560
 …:::คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ 1261/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561:::… |>>> ดาวน์โหลด<<<| 
…::: เอกสารและภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์  เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 :::… | >>> รูปภาพทั้งหมด<<<|>>>power point<<<|   
…:::โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เรื่อง การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561:::… | >>> รูปภาพทั้งหมด <<< | 
…:::โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบ :::…
|>>>อนุมัติโครงการ<<< | 25-10-60
…:::โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 :::…
|>>>อนุมัติโครงการ<<<|>>>เอกสารแนบ<<< |>>>Form Excel<<<| 10-10-60
พ.ศ. 2558
สรุปทะเบียนทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน พ.ศ.2558|>>> ดาวน์โหลด <<< |
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน ประจำปี2558
|>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<|
พ.ศ. 2556
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2556/0809
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ |>>> ดาวน์โหลด <<<|
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ.1174/2556
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ |>>>ดาวน์โหลด <<<|
อบรมการของบกองแผน |>>>ดาวน์โหลด <<<|
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ.987/2556
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ |>>>ดาวน์โหลด <<<|
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2556/0619
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ |>>>ดาวน์โหลด <<<|
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ.913/2556
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556  เรื่อง ของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์| >>>ดาวน์โหลด <<< |
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ.897/2556
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556| >>ดาวน์โหลด <<< |
ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. เรื่องการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.เป็นกรณีพิเศษ
เนื่องในโอกาสครบ 1 ทศวรรษของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
|>>>ดาวน์โหลด <<<|
พ.ศ. 2554
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2554/0876
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ออมทรัพย์  |>>>ดาวน์โหลด <<<|
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2554/0667
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เรื่อง การประชาสัมพันธ์  |>>>ดาวน์โหลด <<<|
หนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ 756/2554
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เรื่อง เชิญชวนฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษอัตราดอกเบี้ยสูงโดยไม่เสียภาษี
|>>>ดาวน์โหลด <<<|
พ.ศ. 2553
หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข.3040/ว2857/2553
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าว กบข.|>>>ดาวน์โหลด <<<|