ประกวดราคา/สอบราคา-งานก่อสร้าง

ประกวดราคา/สอบราคา-งานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2561
ประกวดราคา/สอบราคา-งานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2560
ประกวดราคา/สอบราคา-งานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2559
ประกวดราคา/สอบราคา-งานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2558
ประกวดราคา/สอบราคา-งานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2557
ประกวดราคา/สอบราคา-งานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2556
ประกวดราคา/สอบราคา-งานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2555
ประกวดราคา/สอบราคา-งานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2554
ประกวดราคา/สอบราคา-งานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2553