หลักเกณฑ์/มาตรการ

>>> 1.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ
>>>ประกาศ<<< |
 >>> 2.มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
>>>ประกาศ<<< |
>>> 3.การขอยกเว้นการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ
>>>ประกาศ<<< |
>>> 4.ประเภทและอัตราเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
>>>ประกาศ<<< |
>>> 5.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
>>>ประกาศ<<< |
>>> 6.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
>>>ประกาศ<<< |
>>> 7.ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
>>>ประกาศ<<< |
>>> 8.การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(มี4ไฟล์)
     8.1การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ไฟล์ที่1)
     | >>>ประกาศ<<< |
     8.2การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ไฟล์ที่2)
     | >>>ประกาศ<<< |
     8.3การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ไฟล์ที่3)
     | >>>ประกาศ<<< |
     8.4การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ไฟล์ที่4)
     | >>>ประกาศ<<< |
>>> 9.การบริหารงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
>>>ประกาศ<<< |
>>> 10.มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2550
>>>ประกาศ<<< |
>>> 11.ปรับปรุงมาตรการประหยัด พ.ศ.2553
>>>ประกาศ<<< |
>>> 12.มติที่ประชุม การทบทวนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2555
>>>ประกาศ<<< |
>>> 13.มาตรการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในปัจจุบัน
>>>ประกาศ<<< |
>>> 14.มาตรการประหยัด ฉบับปรับปรุง ปี 2558
>>>ประกาศ<<< |
>>> 15. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
>>>ประกาศ<<< |