เอกสารดาวน์โหลดงานเบิกจ่าย

icon แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร(ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555)
icon แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
icon แบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่าย-ทรัพยากร 55
icon แบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่าย-ทรัพยากร 56
icon แบบขอรับความช่วยเหลือในการประสบอุทกภัยปี 2554
icon ค่ารับรองประเภทอาหารว่าง
icon คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
icon ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
icon ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
icon ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
icon แบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อนภาษี
icon ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
icon ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
icon ใบสำคัญรับเงิน