…:::ประชาสัมพันธ์:::…

…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผู้ชนะการเสนอราคา:::…

 • …:::ประกาศ:::…  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และแยกสาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 2-12-65  
 • …:::ประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานทางความร้อนของวัสดุ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 25-11-65  
 • …:::ประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 25-11-65  
 • …:::ประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปรับปรุงห้องพัฒนาการเรียนรู้ เพื่ออนาคต ทางการศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 16-11-65  
 • …:::ประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิตเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|
  |>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<
  | 16-11-65  
 • …:::ประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Digital Training Center : CDTC) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 21-11-65  
 • …:::ประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer)ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 15-11-65  
 • …:::ประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดแสดงเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 10-11-65  
 • …:::ประกาศ:::…  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบและการสร้างแบบจำลองสาหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>แบบ<<<|>>>ตาราง<<<| 25-10-65 
 • …:::ร่างประกาศ:::…     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบและจำลองผังเมือง เพื่อการพัฒนาผังเมืองในอนาคต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  |>>>ร่างประกาศ<<<|>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 4-11-65 
อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…


bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว146 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีรักษา|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว125 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว28 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว128  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermrnt Procurement: e-GP)(ระยะที่ 5)|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bulletหนังสือกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ กค 5120/ว 172 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้คืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422/ว103 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว62 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง|>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว20 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว21 ลงวันที่ 10 มกราคา 2566 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือสำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร ที่ ศธ 5211/ว 2 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง การเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว56 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ ว12 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว1495 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มาตราการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว1474 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับบุคลากรและเงินอื่นท่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สสอ.ศธ.129/2565 ลงวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ในการรับสมาชิกกรณีพิเศษ จำนวน 1 ฉบับ |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว1412 ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0416.2/ว1342 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว1207 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0409.3/ว1203 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0047/7243 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจ |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว138  ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ส. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว1020 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว971 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการ |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 807 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคล จำกัด ที่ สอ.มทร.2565/0503 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก |>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 708 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ สอ.ศธ. 539/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง จัดส่งสำเนาประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบจำนวน 3 เรื่อง |>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564|>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือสำนักเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว 0004/ว 2204 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย เล่มที่ 45 เลขที่ 048|>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0416.2/ว 476 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา |>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 470 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง |>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ 0031/ว.205 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 เรื่อง การลดอัตราเงินสมทบของกองทุนประกันสังคม |>>> ดาวน์โหลด<<< |
bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญให้ความเห็นในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในประเด็นการเรียกเก็บเงินสำหรับการอุทธรณ์|>>> ดาวน์โหลด<<< |
อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet