…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผู้ชนะการเสนอราคา:::…

 • …:::ประกาศ:::…  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และแยกสาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 2-12-65  
 • …:::ประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานทางความร้อนของวัสดุ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 25-11-65  
 • …:::ประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 25-11-65  
 • …:::ประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปรับปรุงห้องพัฒนาการเรียนรู้ เพื่ออนาคต ทางการศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 16-11-65  
 • …:::ประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิตเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|
  |>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<
  | 16-11-65  
 • …:::ประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Digital Training Center : CDTC) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 21-11-65  
 • …:::ประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer)ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 15-11-65  
 • …:::ประกาศ:::…   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดแสดงเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 10-11-65  
 • …:::ประกาศ:::…  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบและการสร้างแบบจำลองสาหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  |>>>ประกาศ<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>แบบ<<<|>>>ตาราง<<<| 25-10-65 
 • …:::ร่างประกาศ:::…     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบและจำลองผังเมือง เพื่อการพัฒนาผังเมืองในอนาคต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  |>>>ร่างประกาศ<<<|>>>ร่างเอกสารประกวดราคา<<<|>>>ร่างขอบเขตของงาน<<<|>>>รายละเอียด<<<|>>>ตาราง<<<| 4-11-65 
อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet