…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

 bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.2/ว5741 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/ว564 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215(3) |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว127 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว124 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง งบประมาณที่ถูกพับไฟตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว9 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0035/ว 0002 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การยกเลิกการปฏิยัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.2/ว500 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันราชการ (Fleet Card) |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วยที่สุด ที่ ปช 0035/ว0001 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว109 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว107 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว460 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |>>> ดาวน์โหลด<<< |

bullet หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ |>>> ดาวน์โหลด<<< |

    อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet